Doprava zdarma  Při objednávce nad 3 500 Kč doprava zdarma.

Rozvoj sluchového vnímání u dětí

Naposledy jsme se seznámili s oblastí zrakového vnímání, která je pro rozvoj dítěte velmi důležitá. Dnes tu máme další, neméně důležitou oblast, a to sluchovou percepci neboli sluchové vnímání.  Této oblasti bychom měli věnovat velkou pozornost, a to nejen v období předškolního věku.

Je velmi důležité uvědomit si a vědět, co to sluchové vnímání je, jak moc je pro vývoj dítěte důležité a co všechno ovlivňuje.

Sluchové vnímání je další z dílčích funkcí. Co to dílčí funkce jsme si vysvětlili již v minulém článku zaměřeném na rozvoj zrakové percepce. Zjednodušeně řečeno se jedná o základní funkce, které se rozvíjejí s psychomotorickým zráním dítěte a jsou důležité pro rozvoj dítěte a jeho úspěch ve škole a především i v běžném životě.

A jaké dovednosti v rámci rozvoje sluchové percepce by mělo zvládat dítě v předškolním věku? Jsou to především tyto následující schopnosti a dovednosti.

Nácvik naslouchání a vnímání zvuků

Dítě naslouchá okolním zvukům (v přírodě, v místnosti apod.) a dokáže je rozeznat. Rozpozná základní hudební nástroje, pozná některé známé dětské písně podle melodie.

Dokáže říct, které zvuky jsou mu příjemné a které nikoliv. Naslouchá vyprávěnému, čtenému i zpívanému apod.

Sluchová paměť

Sluchová paměť je jedna z příčin obtíží ve sluchové diferenciaci, anylýze a syntéze.

Dítě by si mělo zapamatovat hlásky, slova, číslice, slabiky, ale taky třeba jednoduchou melodii.

Konkrétněji, v předškolním věku by dítě mělo být schopno zapamatovat si delší větu (5 a více slov) a pokud jde o řadu nezávislých slov, tam je to 4 – 6 slov.

Taky by mělo umět zapamatovat si krátkou báseň (4 verše), píseň či pořekadlo.

Na rozvoj sluchové paměti můžeme využít různé aktivity, například „tichá pošta“, rozvíjení příběhů v kroužku, „co si vezmu na opuštěný ostrov“ – zopakují, co si vezmou předchozí děti a vždy přidají jednu svoji věc.

Sluchové rozlišování/diferenciace

Rozlišení slabik, rozlišování hlásek na začátku, uprostřed a na konci slova.

Pozná, zda dvojice slov je shodná nebo se liší, nejprve slova, která dávají smysl, poté i nesmyslná slova.  U slov dochází ke změně souhlásky, samohlásky, znělé a neznělé hlásky, délky samohlásky, měkké a tvrdé slabiky, například: rok – rak, mrak – drak, duben – buben, lak – lák a další.

Sluchová analýza a syntéza

Sluchová analýza a syntéza souvisí s následným zvládnutím analyticko-syntetické metody nácviku čtení a psaní.

Dítě v předškolním věku rozloží slova na slabiky a naopak, ze slabik složí slovo. Dokáže určit počet slabik ve větě.

Pojmenuje hlásky ve slově, na začátku a na konci (u slov, které končí otevřenou slabikou, stačí slabika). Zvládne určit hlásky ve slově, zda konkrétní slovo obsahuje danou hlásku nebo slabiku.

Dítě složí slovo z jednotlivých hlásek a naopak, rozloží slovo na jednotlivé hlásky. Jde především o slova tvořená uzavřenou slabikou ( l-e-s), případně dvojslabičná slova tvořená z otevřených slabik (v-o-s-a).

Vnímání a reprodukce rytmu, rýmy

Dítě dokáže vnímat a napodobit daný rytmus. Umí rytmizovat básničku, pořekadlo, písničku či rozpočítadlo.

Rozpozná rýmy, dokáže určit, zda se dvě slova rýmují, například mrak-drak.

Můžeme trénovat taky provádění cviků nebo chůze v rytmu. Důležitá je také reprodukce rytmu vnímaného dotykem (na záda, do dlaně).

Pokud dítě nezvládne vytleskat slyšený rytmus nebo se pohybovat podle hudby, s největší pravděpodobností to ovlivní následný nácvik čtení a psaní.

Rozvoj vnímání a reprodukce rytmu poté taky s velkou pravděpodobností ovlivní písemný projev, neúspěch v diktátech, specifické dysortografické jevy, poruchy výslovnosti, zhoršenou pravolevou orientaci, sluchovou analýzu, syntézu a diferenciaci. Takže tady vidíme, jak je důležité sluchové vnímání a rytmus s dětmi procvičovat.

Sluchová orientace

Dítě dokáže určit zdroj zvuku. Určí směr pohybu a přibližnou vzdálenost, odkud zvuk přichází. Obvykle můžeme trénovat pomocí jednoduchých předmětů, například kutálející se míč s rolničkami uvnitř, nebo samotné zvonění rolničkou či zvonečkem, dítě má zavázané oči a určuje, odkud zvuk přichází.

Praktické tipy

Správný rozvoj sluchové percepce je další stěžejní složkou pro pozdější nácvik čtení a psaní dítěte a tedy celkovou školní úspěšnost ve škole. Z tohoto důvodu je velmi důležité věnovat této oblasti hodně pozornosti a pokud možno ji neustále rozvíjet a procvičovat.

Mezi základní a nejjednodušší pomůcky a hračky, díky kterým můžeme u dětí rozvíjet sluchové vnímání, patří nejrůznější zvukové hračky, dětské hudební nástroje nebo například zvukové pexeso, které můžete zakoupit na e-shopu infracek.cz. Fajn aktivita je také již výše zmiňované hraní „tiché pošty“.

Kromě výše zmíněných činností a pomůcek nám určitě poslouží také spousta pracovních listů. Jedná se například o hledání obrázků, která začínají na dané písmeno, hledání slov, která se rýmují, hledání dvojic slov, která obsahují stejné písmeno a spoustu dalších úkolů.

Myslím si, že stejně tak jako u zrakového vnímání, tak i u sluchového vnímání je vhodné mít alespoň jeden takový pracovní sešit doma. Tyto úkoly by si měl před nástupem do školy vyzkoušet každý předškolák. Na e-shopu infracek.cz je opravdu velký výběr takovýchto materiálů, tak určitě koukněte a vyberte svému dítěti nějaký pěkný sešit, u kterého se kromě procvičování sluchu určitě i pobavíte a navíc spolu strávíte společný čas!

Napsala: Bc. Zuzana Vítová

Vložte svůj komentář