Doprava zdarma  Při objednávce nad 2 000 Kč doprava zdarma.

Rozvoj zrakového vnímání a jeho vliv na vývoj dítěte

Jednou z dalších důležitých oblastí, které bychom měli věnovat pozornost u dítěte předškolního věku, je zraková percepce, nebo taky jinak řečeno zrakové vnímání.

Je velmi důležité uvědomit si a vědět, co to vlastně zrakové vnímání je, jak moc je pro vývoj dítěte důležité a co všechno ovlivňuje.

Zrakové vnímání je jednou ze základních dílčích funkcí. A co že to jsou dílčí funkce? Nejlépe tento pojem vysvětluje rakouská psycholožka Brigitte Sindelarová, která uvádí, že dílčí funkce jsou bazální neboli základní funkce, které se rozvíjejí s psychomotorickým zráním dítěte. Tyto funkce umožňují diferenciaci, rozvoj řeči a myšlení.  U některých dětí v předškolním věku mohou být skrze testování sledovány nedostatky v těchto funkcích, které v pozdějším věku mohou předznamenávat vznik specifických poruch učení (SPU). Tedy zjednodušeně řečeno, deficity těchto dílčích funkcí jsou podkladem pro vznik SPU. Tyto deficity je možné v předškolním věku stimulovat a doplnit tak, aby nedošlo ke vzniku právě zmiňovaných SPU.

V předškolním věku, v období před nástupem dítěte do 1. třídy bychom se měli zaměřit na následující oblasti, jejichž zvládnutí je dobrým předpokladem pro úspěch dítěte ve škole.

Jedná se o následující oblasti:

Rozlišování barev a tvarů

Dítě pozná jednotlivé barvy, jak základní, tak doplňkové, pojmenuje je.

Spojí barvy s předmětem – zelená jako tráva, žlutá jako sluníčko atd.

Rozliší dvě a více barev, nejprve základní barvy, potom odstíny.

Dokáže roztřídit předměty podle barev a taky podle barev a tvarů (např. čtverce, žlutá kolečka).

Zvládne rozlišit obrázky nebo tvary podle velikosti (malý - velký, menší – větší, nejmenší – největší), seřadí obrázky nebo předměty podle velkosti.

Rozlišování podobných a stranově obrácených tvarů

Dítě dokáže vyhledat a spojit stejné obrázky, tvary. Umí rozpoznat odlišné obrázky a tvary. V neposlední řadě rozliší obrázky a tvary stranově obrácené.

Zraková analýza a syntéza

Dítě složí předměty a obrázky z několika částí, například puzzle, rozstříhané obrázky.

Zvládne skládat i podle vlastní fantazie, bez předlohy, například různé stavebnice, dřevěné kostky s obrázky.

Dokáže doplnit chybějící části na obrázku a to buď dokreslením, vyhledáním příslušného dílu, dolepením apod.

Dokreslí písmeno, skládá písmena z prvků.

Umí skládat slova z částí, kdy cílem je globální vnímání slova, dítě skládá slovo, které je rozstříhané na části, ne na písmena.

Zraková paměť

Úroveň zrakové paměti dítěte je ovlivněna jeho věkem, zájmem a motivací.

Dítě umí nakreslit obrázek podle předlohy, umí také vybarvit obrázek podle předlohy, viz omalovánky.

Zapamatuje si předložené předměty, obrázky nebo tvary, zhruba v rozmezí 3 – 6, pozná změnu, zapamatuje si polohu i pořadí předmětů.

Rozlišování figury na pozadí

Dítě dokáže vyhledat konkrétní věci na obrázku. Dále taky rozliší několik navzájem se překrývajících obrázků – konkrétních obrázků, geometrických tvarů nebo i písmen.

Zvládne vyhledat předměty na pozadí a taky písmena na pozadí (pokud je zná).

Levo-pravý pohyb očí

Dítě udrží směr pohybu očí zleva doprava a shora dolů (řádky, sloupce).

Dokáže seřadit nebo vyjmenovat, jak jdou za sebou různé předměty, obrázky apod.

Postřehování, zvětšování rozsahu fixace

Při postřehování jde o co nejrychlejší zaměření zrakové pozornosti na vnímaný prvek, který dítěti ukážeme (na 3 - 5 sekund).

Jako cvičení slouží například postřehování předmětů, obrázků nebo písmen (pokud je zná), ukázání na co nejkratší dobu, dítě je pak pojmenuje. Počet postřehovaných prvků se postupně zvyšuje.

Praktické tipy

Správný rozvoj zrakové percepce je stěžejní pro pozdější nácvik čtení a psaní dítěte a tedy celkovou školní úspěšnost ve škole. Z tohoto důvodu je velmi důležité věnovat této oblasti hodně pozornosti a pokud možno ji neustále rozvíjet a procvičovat.

Mezi základní a nejjednodušší pomůcky a hračky, díky kterým můžeme u dětí rozvíjet zrakové vnímání, patří puzzle, pexeso, skládání obrázků z dřevěných kostek, domino, loto a další.

Kromě výše zmíněných činností a pomůcek nám určitě poslouží také spousta pracovních listů, kterých je všude opravdu velké množství. Jedná se například o hledání obrázku, který se v dané řadě liší od ostatních obrázků, o spojování obrázků s jejich stínem, hledání rozdílů na dvou obrázcích, vybarvování obrázků podle předlohy a mnoho dalšího.

Myslím si, že alespoň jeden pracovní sešit na rozvoj zrakového vnímání by si měl před nástupem do školy zkusit vyplnit každý předškolák. Na internetu i v knihkupectvích je opravdu velký výběr a právě i nakladatelství INFRA má na svých webových stránkách spoustu takovýchto materiálů, tak určitě koukněte a vyberte svému dítěti nějaký pěkný sešit, u kterého se kromě procvičování zraku určitě také pobavíte!

Napsala: Bc. Zuzana Vítová

Vložte svůj komentář