Doprava zdarma  Při objednávce nad 3 500 Kč doprava zdarma.

Matematika nemusí být pro děti strašákem

Proč se u školáků postupně stává matematika strašákem, které se děti i rodiče obávají? Pro úspěšné zvládnutí školní matematiky existuje relativně snadný recept. Jaký? Podněcovat aktivně rozvoj dítěte od předškolního věku tak, aby dítě bylo rozvíjeno komplexně, tvořivě a aktivně. Pro úspěšné zvládnutí matematiky na základní škole by se dítě mělo seznámit nejen s čísly a početními pojmy, ale pro řešení slovních úloh dítě musí umět naslouchat, rozumět mluvenému slovu, dobře chápat a vnímat slyšené slovo. Důležité je také umět rozlišovat znaky, tvary, detaily, rozdíly a shody, obrázky a ikonky, mít rozvinuté zrakové vnímání, přiměřeně se soustředit a umět pracovat s chybou.

Co můžeme s dětmi doma vyzkoušet bez velké přípravy a s minimem pomůcek a hraček?

Oblíbené jsou stolní a společenské hry s pravidly. Tento typ her mohou hrát rodiče s dětmi ve dvojici, případně i ve skupině. Hru nemusíme hrát nutně jen u stolu, ale také na podlaze, v létě třeba i venku. Dítě se učí hrát dle pravidel, pravidla dodržet a pochopit, důležité je vyrovnat se s chybou, přijmout případnou prohru. Pro děti je velmi významné, pokud je dospělý naučí najít a opravit chybu, pravidla jim vysvětlí, zopakuje, uděláme si společně jejich rozbor. S pravidly děti mohou seznamovat také hry pohybové, do kterých se zapojí snadno celá rodina s více dětmi. Děti se učí nenásilně práci s chybou, rozvíjí si logické myšlení, pracují s podmínkou.

Děti mají velmi rády hry a činnosti s různými materiály

Většina těchto materiálů je snadno dostupných a najdeme je ve většině rodin. Hry s papírem využijeme pro skládání, překládání, vystřihování, stříhání, vytrhávání či trhání, otisky a soutisky nebo pro klasické kreslení. A jak souvisí s matematikou? Děti se při hře s papírem seznamují s matematickými operacemi – dělením, sestavováním, souměrností, algoritmy činností. Učí se chápat vztah celku a části, posiluje se také rozvoj rovinných a prostorových představ.

Děti mají ve velké oblibě hry s měkkými hmotami a materiály – těstem, modelínou, moduritem, keramickou hlínou, fimem, slaným těstem, samotvrdnoucí hmotou a dalšími druhy hmot. Děti baví hmotu tvarovat rukama, formovat do dvojrozměrných či trojrozměrných tvaru, upravovat do různých podob, velikostí a tvarů. Dítě současně vnímá povrch vymodelovaných objektů, který různě upravuje, srovnává velikost několik útvarů, vnímá jejich tvar, současně může popisovat způsob tvorby a zpracování hmoty. Tento typ aktivit je přípravou pro geometrii. Připravuje děti na různé metody řešení, podporuje slovní zásobu dětí a souvislé vyjadřování.

Velmi přínosné jsou aktivity s drobným materiálem

Výborné jsou korálky, knoflíky, semínka, nevařené těstoviny, dílky ze stavebnic. Všechny tyto drobné části dítě využívá k aktivní manipulaci, třídí je, zkoumá, rozebírá, natáčí do různých poloh. Dítě se nenásilně seznamuje s různými druhy materiálů a s rozdílnými povrchy, zkoumá zvuk, jaký materiály mohou vydávat při úderu o sebe navzájem. Dítě zkouší různé matematické operace – sestavuje, třídí, obměňuje, rozebírá, natáčí tvary/dílky a zkoumá jejich polohu. Pro dítě jsou tyto činnosti důležité, protože hledá různé možnosti řešení, současně si rozvíjí i jemnou motoriku, slovní zásobu a fantazii.

Využít lze i cíleně i hry se speciálními hračkami a pomůckami – hračky didaktické.  Existují hračky zaměřené na rozvoj logického myšlení, prostorového a početního vnímání – rébusy, hlavolamy, skládačky, krasohledy, vkládačky, stavebnice. Děti se učí hledat různé způsoby řešení, objevují, zažívají radost z úspěšného řešení, ale také se učí z chyb, vytrvalosti a dokončení činnosti.

Důležité jsou hry zaměřené na rozvoj paměti

Stále platí, že s úspěchem využijeme klasické a známé hry typu: Pexeso, Kimovy hry. Opět je možno využít různé druhy didaktických her, kde děti napodobují tvar, opakují stejné řady nebo kombinace předmětů, obrázků, drobných prvků. Podobné typy her u dětí posilují krátkodobou i střednědobou paměť, zrakové vnímání, učí je najít a vyhodnotit shodu. Mezi předškolními dětmi jsou stále oblíbené hry s předlohou. Děti sestavují, skládají dle předlohy, obrázku, fotografie. Využíváme oblíbené puzzle, skládačky, stavebnice.  Sestavování či aranžování předmětů dle vzoru se uplatní také při každodenních činnostech – např. při přípravě stolu pro jednotlivé stolovníky. Dítě se rychle naučí správně prostírat a brzy ví, že vpravo bude lžíce a nůž. Děti se díky těmto činnostem učí rozlišit rovinu a prostor, orientovat se v prostoru.

Matematice svědčí i poslechové aktivity spojené s vyprávěním pohádek a příběhů. Děti se učí chápat, jak děj příběhu jde za sebou, co bylo dříve, co později. Mohou k příběhům hledat různé konce a možnosti řešení, počítat postavy z pohádek. Dítě se aktivně učí vnímat následnost děje, vnímá a určuje kvantitu ze slovního zadání. Také při prohlížení obrázků v knihách a časopisech je snadno využijeme pro cílené hry s obrázky. Dítě vyhledává v obrázku odpovědi na dotazy dospělého, porovnává shody či rozdíly mezi obrázky, určuje, zda daná postava, detail či jev na obrázku je nebo není. Stále oblíbené je sestavování obrázků dle děje a časové posloupnosti.  Z matematického hlediska jsou tyto činnosti výborné pro hledání a nalézání informací, dítě se učí s informacemi pracovat.

Do her s matematickým obsahem lze zapojit i celé tělo. Vyzkoušíme vybrané pohybové hry. Při hrách nápodobových dítě pozoruje, kde jsou a jakou polohu zaujímají jeho ruce, nohy „Udělej to jako já!“). Snadno tak poznáme pravou/levou i prostorové pojmy. Dítě se učí orientovat v prostoru, pozná, co je blízko, daleko, reaguje na prostorové pojmy – skočit na…, postavit se vedle…. Dítě si nenásilně procvičuje prostorovou orientaci ve spojení s pohybem, paměť, prostorové pojmy a jejich použití v praxi.

Vrcholem přípravy na školní matematiku je využití souboru pracovních listů

Na trhu se nabízí velké množství souborů, vybíráme takové, které jsou podnětné, srozumitelné, kvalitní a vhodné pro dítě z hlediska věku i jejich individuálních schopností. Činnosti s pracovními listy by měly aktivity pro rozvoj matematických dovedností doplňovat. Při využití pracovních listů současně dbáme také na správné držení tužky a sezení u stolu. Pokud různé druhy her a využití pracovních listů spojíme, nabídneme dětem dostatek aktivit, které jim pomohou úspěšně nastartovat jejich zájem o matematické činnosti a napomohou k úspěšnému zvládnutí matematiky nejen na základní škole.

Napsala: Ing. Renata Špačková

Vložte svůj komentář