Doprava zdarma  Při objednávce nad 3 500 Kč doprava zdarma.

Pravidla soutěže na Facebooku

Pořadatel soutěže: INFRA, s.r.o., Tyršova 241, 675 22 Stařeč, IČO: 26919541

 

DOBA TRVÁNÍ SOUTĚŽE:

 • Soutěž probíhá v termínu 14.4.2020 – 15.4.2020 (včetně uvedených dnů) na území České republiky.

 

PODMÍNKY ÚČASTI: 

 • Soutěže se může zúčastnit každá fyzická osoba starší 18 let.
 • Z účasti v Soutěži jsou vyloučeni zaměstnanci pořadatele a všichni jejich rodinní příslušníci v řadě přímé, jakož i ostatní osoby blízké dle § 22 občanského zákoníku.
 • Výhercem se může stát pouze účastník s doručovací adresou na území České republiky.
 • Účastník soutěže musí mít vytvořen svůj profil na sociální síti Facebook a být fanouškem na Facebook stránce pořadatele INFRA, s.r.o. https://www.facebook.com/infracz/.

 

PRAVIDLA SOUTĚŽE:

 • Podmínkou účasti v soutěži je zaslání odpovědi na soutěžní otázku formou komentáře k soutěžnímu příspěvku na Facebooku.
 • Soutěžní otázka zní: „Kolik druhů obrázkových knih s příběhy k Pohádkovému kufříku prodáváme na našem novém e-shopu? https://www.infracek.cz/
 • Účastník soutěže zároveň musí příspěvek s informacemi o soutěži sdílet na sociální síti Facebook.
 • Účastník soutěže může vložit neomezený počet soutěžních komentářů a komentovat soutěžní příspěvek.
 • Odborná 3-členná porota, složená ze zástupců pořadatele, vylosuje 3 výherce.
 • Odborná porota nebude přihlížet k počtu vložených soutěžních příspěvků jedním soutěžícím.

 

VÝHRY V SOUTĚŽI:

 • Odborná 3-členná porota, složená ze zástupců pořadatele, vylosuje 3 výherce. Odborná porota nebude přihlížet k počtu vložených soutěžních příspěvků jedním soutěžícím.
 • 3 výherci získají v této soutěži 1 poukaz v hodnotě 1.000 Kč na nákup libovolných produktů na e-shopu www.infracek.cz
 • Výherce soutěže bude oznámen na Facebook stránce https://www.facebook.com/infracz/ nejpozději 17.4.2020.
 • Výherce bude vyzván, aby se ohlásil k výhře do zpráv Facebook stránky nejpozději do 21.4.2020 (včetně tohoto dne), aby se výherce domluvil s Pořadatelem na vyzvednutí výhry. V případě, že se výherce neohlásí do tohoto termínu, ztrácí nárok na výhru.

 

SOUHLAS S PRAVIDLY A OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ:

 • Vstoupením na internetovou adresu https://www.facebook.com/infracz/ vyjadřuje účastník soutěže dobrovolně svůj výslovný souhlas s pravidly. Pořadatel Soutěže si vyhrazuje právo konečného rozhodnutí ve všech záležitostech, souvisejících s jejím pořádáním, a to včetně jejího přerušení, zrušení či úpravy jejích Pravidel a to s účinností ode dne uveřejnění na stránkách https://www.facebook.com/infracz/. Účastí v této Soutěži dává každý Soutěžící Pořadateli souhlas ke zpracování poskytnutých údajů za účelem navázání kontaktu s účastníkem v průběhu Soutěže, souhlas s užitím těchto údajů ve sdělovacích prostředcích a na webových stránkách Pořadatele, pokud je toto užití v souvislosti s touto Soutěží, zejména za účelem vyhlášení či zveřejnění výherců.
 • Soutěžící, který takto poskytl Pořadateli osobní údaje, má právo na přístup k osobním údajům a další práva dle § 11 a §21 zákona číslo 101/2000 Sb. v platném znění, zejména právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů se sídlem v Praze v případě, že zjistí, že Pořadatel porušuje své povinnosti, vyplývající z výše uvedeného zákona a právo požadovat opravu, doplnění nebo zlikvidování jím poskytnutých osobních údajů.
 • Vzhledem ke skutečnosti, že součástí Soutěže jsou nebo mohou být autorská díla Soutěžících, uděluje také tímto každý Soutěžící (resp. účastník Soutěže) souhlas s úpravami a jakýmkoli užitím ve smyslu § 12 a násl. zákona č. 121/2000 Sb., autorského zákona, v platném znění, díla nebo jeho částí Pořadatelem pro marketingové účely spojené s touto Soutěží a s propagací jeho výrobků a / nebo obchodní účely s těmito výrobky spojenými, a to zdarma, neomezeně časem i teritoriem. Dále Soutěžící zapojením do Soutěže bere na vědomí a závazně prohlašuje, že autorské dílo v podobě komentáře, který vytvoří a předá do Soutěže je jeho dílem nebo má od autora a všech osob s tímto dílem spojených souhlas s užitím v rámci této Soutěže a dle těchto pravidel. 
 • Soutěžící se zavazuje, že užitím soutěžního příspěvku nebudou dotčena jakákoli práva třetích osob, včetně práv osob zobrazených v soutěžním příspěvku. Veškeré nutné souhlasy související s užitím soutěžního příspěvku v této soutěži si musí účastník soutěže vypořádat na vlastní náklady a vlastní odpovědnost. Za případné porušení práv třetích osob, zejména práv autorských či osobnostních, v souvislosti se soutěžním příspěvkem, je odpovědný účastník soutěže.

 

DALŠÍ PRAVIDLA:

 • V ostatním se Soutěž a vztahy mezi Soutěžícími a Pořadatelem řídí právním řádem České republiky.
 • Pořadatel soutěže si vyhrazuje právo na vyloučení účastníků, u jejichž soutěžního chování jsou patrné známky podvodného chování nebo jiných praktik, které poukazují na zneužívání soutěže.
 • Účast v Soutěži je dobrovolná a účastník svou účastí v Soutěži vyjadřuje svůj souhlas s jejími Pravidly. Jakékoli obcházení těchto Pravidel Soutěžícím či pokus o jejich zneužití je důvodem pro okamžité vyloučení takového Soutěžícího ze Soutěže.
 • Jediná podrobná platná pravidla ve svém plném znění jsou po dobu trvání Soutěže zveřejněna v elektronické podobě na Facebookovém profilu https://www.facebook.com/infracz/. Tato soutěž není nikterak sponzorovaná, podporovaná ani spravovaná společností Facebook a se společností Facebook nijak nesouvisí. Účastník je srozuměn s tím, že poskytuje své informace Pořadateli soutěže, a nikoliv společnosti Facebook.

 

Ve Starči dne 14.4.2020

Vložte svůj komentář